Archive for Mart, 2014


1974 senesinde Amerikalı bir biyokimyacı olan Rashad Khalifa Müslüman coğrafyada tartışmalara yol açacak yeni bir iddia ileri sürdü. Ona göre İslam’ın yasası olan Kuran’da matematiksel bir sistem vardı ve bu 19 sayısıyla temelleniyordu. Bunu bir çeşit İslam Dini’nin bilimsel ispatı şeklinde ortaya attı. Ona göre Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam bozulmuştu ve bunları tekrar düzeltmek için Allah kendisini Kuran’daki 19 mucizesi ile Resul olarak göndermişti(1). Rashad Khalifa müslüman olduğunu söylemesine rağmen Muhammed’in son vahiy alan kişi olduğunu kabul etmemiş, kendisinin vahiy aldığını iddia etmişti. Türkiye’de onun, 19 ve Kuran ile ilgili iddialarını seslendiren Edip Yüksel de önceleri onun peygamber olduğuna inanmış, sonra bunu yalanlamış ve hatta kendisi bizzat vahiy aldığını dahi iddia etmişti(2). Kuran’ı kabul eden müslümanlar son Peygamber/Nebi’nin Muhammed olduğunu(Ahzap, 40) kabul ederler. Elçi(Resul) ifadesi ise Kuran’da sadece Peygamber/Nebi için kullanılmaz, vahiyle ilgisi olmayan elçilikler için de kullanılır(Yusuf, 50). Bu açıdan Vahiy alan Allah’ın Resul’üne Nebi(Peygamber) denir, öte yandan her elçilik görevi olana Resul denebilir. Ancak Edip Yüksel ve Rashad Khalifa birer vahiy ile sağlanan elçilikten bahsettikleri için Peygamberlik iddiaları olmuş olmakta ve Kuran’ın sınırlarını aşmış bulunmaktadırlar.

Raşhad Khalifa’nın 19 sistemi kendi tanımıyla temel ve karmaşık(simple and intricate) hesaplamalardan oluşmaktadır(3):

-Kuran’ın ilk ayeti(Besmele) 19 harftir
-Kuran 114(6×19) sureden oluşur
-İlk inen vahiy(Alak, 1-5) 19 kelimedir
-İlk vahiy 76(19×4) harftir
-İlk vahiy suresi(Alak) 19 ayettir
-Alak suresi Kuran’da sondan 19. sıradadır(baştan 96)
[…]
-Huruf-u mukatta’a harfleri geçtiği surenin içinde 19’un katları kadar sayılır
-Besmele’nin kelimeleri(İsim, Allah, Rahman, Rahim) Kuran’da 19’un katı kadar geçer
[…]

Bu gibi 52 tane hesaplaması(physical fact) ile Rashad Khalifa bir mucize keşfettiğini iddia etmişti(4). Türkiye’de birçok yayının bu iddiaları sahiplenmesi ve nispeten iddiaları test etmenin belli bir Kuran ve Arapça bilgisi gerektirmesi bu konunun muğlaklığının sebebi olarak görülebilir. Yayınlanan bazı eleştirilerden sonra olsa gerek(5), bu iddiaların birçoklarından vazgeçilmiş ve Rashad Khalifa’nın Türkiye temsilcisi konumundaki Edip Yüksel iddialarını derlediği yeni bir kitap yazmıştır(6). İlk bakışta göze çarpan şey bu iddiaların genel bir kurala sahip olmaması ve harf sayımlarından, kelime, ayet, sure sayımlarına kadar; istenildiğinde sondan başa, istendiğinde baştan sona veya başka bir mantık zemininde sayımların yapılabilmesidir. Bununla ihtimaliyet açısından bakıldığında “Mucize” veya Şifre gibi tanımlar yapılırken bunların tesadüfen öyle olmadığı dile getirilmektedir. Bu iddiaları değerlendirebilmek için önce gruplamamız gerekir. Harf sayımları, kelime sayımları ve diğer sayımlar olarak kabaca sınıflandırmak genel bir çerçeve çizebilmek için yararlı olacaktır. İlk olarak harf sayımlarına bakalım.

Kuran’da bilindiği üzere 29 adet surenin başında Kesik Harfler(huruf-u mukatta’a) bulunur. Toplamda 14 farklı harf istimal edilmiş, 14 farklı kombinasyon oluşmuştur(7). Bu harflerin ne anlama geldiği konusunda çeşitli görüşler zikredilmiştir(8). Edip Yüksel ise bunların matematiksel şifre olduğunu iddia etmekte ve harflerin sayımını yaparak sure içinde 19 ile ilişkili olduğunu iddia etmektedir(ss. 100-127). Bunun örneklerine bakalım.

İlk olarak Edip Yüksel “kaf” harfini içeren iki kombinasyonu ihtiva eden surelerde(Şura ve Kaf sureleri) “Kaf” harfini sayıyor ve 19’un katını buluyor. O halde kural olarak kabul ettiği şey: “huruf içeren surelerde o harfin geçiş sayısı 19’un katıdır”. Sonra sıra “Sad” harfine geçiyor ve Sad harfini içeren üç surede(Araf, Meryem, Sad) bu harfleri sayıyor ve 153 buluyor; bunu bir harfin yazım yanlışı olduğunu söyleyerek 152(19×8) yapıyor. Ancak teker teker surelerdeki geçişleri “kaf” gibi 19 katı çıkmıyor. Bu sefer de 3 surenin toplamını alıyor. Tartışmaya girmeden bu iki harfin kurala uyduğunu kabul edelim. Ancak şunu da ifade edelim ki, Sad ve Kaf harfleri sayılırken “şedde” kullanılan yerlerde “tek” sayılmıştır. Çift sayıldığında elde edebileceğimiz alternatif bir sayı daha vardır. Neden öyle sayıldığının bir açıklaması olmadığı için bunu tesadüfen denk gelme zorluğunu yarıya indiren bir keyfilik olarak not edelim.

Sonraki harflerden birisi de “Ha” idi. Ancak bu huruf-u mukatta’a’nın geçtiği surelerdeki(Mümin, Fussilet, Duhan, Zuhruf, Casiye, Ahkaf, Şura) sayımı 19’un katı mıdır? Yüksel’in Ha sayımı 292 ve 19’un katı değildir. Bir diğer harf ise “Mim”dir ve bunun da sayımı 19’un katı değildir. Yüksel’in sayımlarında Besmele’ler dahil, “şedde”ler hariç olduğunu akılda bulundurmak gerekir(s. 117). Bu iki harfin toplamını sayıp 19’un katını keşfettikten sonra Yüksel tespit ettğimiz ilk kuralın sınırlarını aşmaktadır. Mim harfinin geçtiği diğer sureleri es geçmiş, sayımı Ha-Mim harflerinin beraber bulunduğu surelerle sınırlı tutmuş; kendisine kuralın dışında özerk bir bölge inşa etmiş. Varsayımlar arttırıldıkça keşfedildiği iddia edilen “19 katı sayılar”ın ortaya çıkabileceği zemin genişlemekte olduğu için bulgular, istatistik olarak anlamsız, tesadüfi sonuçlara eşit öneme sahip olmaktadır.

Burada herhangi bir hesaplama sonucunda aranan şey, çıkan sayının 19’un katı olmasıdır. İstatistik olarak 0’dan sonsuza kadar bütün sayılar içinde 19’un katı olanların oranı 1/19’dur. İstatistik biliminde “m” tane deney sonucundan meydana gelmiş bir deney incelenirken her bir tekil olayın birbiriyle eşit olasılıkta ortaya çıktığı varsayıldığında kesin olay(m doğal sayı):

S= {s1, s2, s3, …, sm} (m sonlu)

şeklinde ifade edilir. Ayrıca bütün {s1}, {s2}, {s3}, …{sm} tekil olayların aynı “p” değerine sahip olmalıdır:

P({s1}) = P({s2}) = …=P({sm}) = P

bu şartları sağlayan tesadüfi deneye Laplace-Deneyi denmektedir(9). 19 ile ilgili herhangi bir hesap yaptığımızda karşımıza çıkan “m” değeri 19’dur. Yani biz hangi sayıyı seçersek seçelim kesin olay şudur(k doğal sayı):

Sx={19k-9, 19k-8, 19k-7, …19k, 19k+1, 19k+2, …19k+8}

Hangi sayıyı seçersek seçelim yukarıdaki kümenin bir elemanı olmak zorunda kalacaktır. Herhangi bir şekilde hesapladığımız bir sayının yukarıdaki 19k’yı tutturması gerekmektedir. Yani 19’un tam katı(19k) olmalıdır. Tutturamama durumlarında eksik veya fazla olabilir. Rasgele seçilen herhangi 19 sayının içinde istatistik açısından %100 bir adet 19k bulunacaktır. Yani Yüksel’in mucizevi olduğunu söylediği hesaplamaların alternatif sayılar doğurabilecek potansiyelinin olması 19’u tutturmayı %100’e yaklaştırır. Buna bir örnek verelim:

Edip Yüksel’e göre Rashad Khalifa’nin 19’u keşfi senesi 1974 ile 622 Hicret tarihi arasındaki Hicri Takvime göre sene sayısı 1406(19×74)’dır. Bu tür deney öncesi(a priori) bir kural koymaksızın(a posteiori) kullanılan ifadeler keyfilikler içerir. Çünkü Yüksel’e göre 1969 da Khalifa’nin Kuran’ı bilgisayara geçirme senesi olarak önemlidir. Yani bu sene hesabı 5 eksik çıksaydı bir çözümü olacaktı. Aynı şekilde Hicret senesi(622) yerine Muhammed’in doğumu(571), ölümü(632), vahiy alış senesi(611) gibi sayılar istimal edilebilirdi. Yüksel bu sayıyı tutturamasaydı ve 571 olan peygamberin doğum senesini esas alsaydı kimse ona “Neden 571?” demeyecekti. Hiçbir sayı tutmasaydı kimse ona “neden bir sayı bulup da bununla 1974 senesi arasında bir ilişki kuramadın?” gibi bir başarısızlık imasında bulunmayacaktı. Dolayısıyla farklı sayılar elde edebildiği sonsuz deneme tahtasında tespit ettiğimiz en az 6-7 farklı sayının birisinin Sx kümesindeki 19k’yı tutturma ihtimali çok düşük değildir. Dolayısıyla 1974 örneğinde bir mucizevi özellik yoktur.

Huruf-u mukatta’a iddialarında Kaf, Sad, Mim ve Ha örneklerini incelemiştik. İlk ikisinin 19k bir sayı kadar geçmesi ile bir kural oluşturan Yüksel diğer iki harfte kuralı değiştirmektedir. Bu sefer Ha ve Mim harflerini içeren surelerde bu iki harfin geçiş adetlerinin toplamını hesaba alıyor. Bir an için Edip Yüksel’in bu kuralını da kabul edelim. Diyelim ki Huruf içeren surelerde arayıp sayacağımız harfleri tek tek değil, toplam olarak alacağız. Bu sefer Kef-He-Ya-Ayn-Sad harflerini(Meryem suresi) sayıyoruz ve 19k olması gerekiyor. 798(19×42) sayıma ulaşan Yüksel(s. 122) bunun eşsiz bir kombinasyon olduğunu iddia ediyor. Tespit etmek istediğim ilk şey şudur ki, bu tür “toplam” sayımlar yapılırken istenilen sayıyı tutturabilmek için tek bir parametrenin yeterli oluşudur. Çünkü Kef, He, Ayn, Sad gibi harfler hiçbir şekilde değişmez, İllet harfleri(Elif-Ya-Vav) gibi değildirler. Sayımlarında ihtilaf olmaz, sabittir. Misalen Rashad Khalifa 50. fiziksel gerçeklik maddesinde aynı harfi bir sayımda “Hemze”, başka bir sayımda “Ya” olarak saymıştır(5. dipnot: Hikmet Zeyveli, s. 39). Edip Yüksel de aynı şekilde Ya harflerini ihtiyaç olduğu kadar hemzeleri Ya’ya dönüştürerek sayıma dahil etmiş, bu şekilde 19k sayı bulana kadar manipülasyon yapmıştır. Çünkü bugünkü Kuran nüshalarında Meryem suresi 4, 24, 30, 31. ayetlerde Yüksel’in belirttiği gibi(s. 122-124) 5, 3, 5 ve 5 Ya harfi bulunmamaktadır. Sayımlar da toplamda 19’un katı çıkmayacaktır. Yani 19 katından ne kadar eksik çıkarsa o kadar Ya harfi ithal etmek gerekeceği için Yüksel için bu sayıyı tutturmak hiç sorun olmamaktadır. Bu şekilde harflerin toplamı 19’un katıdır şeklindeki ikinci kuralın da uygulamada başarısız olduğunu görmüş oluyoruz.

Bir başka huruf-u mukakkata’a’dan olan Nun harfi(Kalem suresi) sayımında 19k’dan bir eksik çıkmaktadır. Bu da ilk kuralı bile çürütmektedir. Ancak Yüksel 132 adet harfi 19k’ya tamamlamak için başındaki “Nun” harfini okunduğu gibi “Nun-Vav-Nun” şekline getirerek sureye bir “Nun” ilavesi yapmakta ve böylece 133 adet(19×7) olan harf 19k olmaktadır. Halbuki bilinen tüm nüshaların hiçbirinde “Nun” ifadesi 3 harften oluşmaz, hepsinde tek harf yazılıdır ve hatta en eski nüshalarda bile bu böyledir. Aşağıdaki nüshadaki “Tek Nun” harfi buna örnektir(10):

NUN

Edip Yüksel’in bu son derece hileli harf sayımlarına ek olarak Ya-Sin örneğini verebiliriz(Yasin suresi). Yüksel’in daha evvelki bütün sayımlarda Besmele her zaman kullanıldı ve “şedde”li harf tek harf sayılmıştı. Sin harfinin sayımının veya Ye harfinin sayımının önemi yoktur. Çünkü nasıl olsa toplamı alınacaktır. Ye harfinin illet harfi olması bazı “hemze” harflerinin Ye’ye dönüşebilmesine, bazı “elif” harflerinin de Ye olarak yazılmasına imkan tanımaktadır. Yani Ye harfi sayılır, Sin harfi sayımının önemi yoktur; ne kadar eksik çıkarsa 19’un katına tamamlamak için o kadar Ye harfi üretilebilir. Nitekim sayımlarda da bu tür hileler uygulanmıştır. Görüldüğü gibi hiçbir harf sayımından istenilen netice alınamamaktadır. Ayn-Sin-Kaf sayımları ile Yüksel bir 19k sayı daha bulmaya çalışmaktadır, ancak böyle bir huruf-u mukatta’a örneği yoktur. Ha-Mim-Ayn-Sin-Kaf olarak geçen(Şura suresi) harfleri parçalayarak 19 katı elde ediyor, bununla yetinmiyor, Ha-Mim harflerini tek surede 19k yapamadığı için tüm Ha-Mim içeren sureleri saymalıyız diye bir kural ihdas ediyor; hızını alamıyor, kalan Ayn-Sin-Kaf harflerinden bir oran bulmaya çalışıyor ve ürettiği varsayımların hiçbirisi diğer harfler için geçerli olmuyor. Sayı tutmayınca harf ekliyor(Nun gibi), eksik yerleri Hemzeleri Ya ile değiştirerek kapatıyor… Üstelik sayımı tartışmalı olan Elif harflerinin konusuna hiç girmiyor. Çünkü uzatmalar, hemzeler veya yer yer Ya-Vav şeklindeki ifadeler elif ile değiştirilebiliyor ve oranı tutturabilmek için bir Keyfilik Alanı oluşturmuş oluyor. Aslında Elif-Lam harfleri huruf-u mukatta’a’nın yarısını oluşturur(13 tane). Bunları tartışma dışı tutup; bu harflerin sırrını çözdüğünü her harfte ayrı bir kural uydurarak, onu da harfleri tahrif ederek sağlamakla kimse iddia edemez/etmemelidir. Etmesi insanları ve kendini yanıltmak, aldatmaktır.

Yine bu kuralları Ta-Sin-Mim, Ta-Sin gibi huruf-u mukatta’a’ya uyguladığımızda hiçbirinde 19 katı bir oran bulamamaktayız. Edip Yüksel kitabında bu konulara asla değinmemekte ve daha evvel Rashad Khalifa’nin iddia ettiği şeyleri es geçmektedir. Çünkü Taha(28), Şuara(33), Kasas(17) ve Neml(27) surelerindeki Ta harfi toplamı 105 etmekte, buda 19k değildir. Bu 19k olmayan sayılar istatistik olarak olanlardan çok daha fazladır. Mesela Sin harflerinin toplamından, He harflerinden, Ta harflerinden veya bunların hepsinin toplamından veya bir kısmının toplamından gibi birçok kombinasyonda farklı sayılar elde edilebilir. 19’dan fazla sayım yolu çıktığı için her halükarda bir sayı tutacaktır. Bunlardan ola ki birisi 19k çıkarsa Edip Yüksel hemen mucizesini ilan edecekti, bu kadar parametre içinde birkaç tane 19k çıkan harf sayımının olması değil, olmaması garip olurdu. Yukarıda da belirttiğimiz üzere 19 katı çıkan sadece 1-2 örnek vardır(Kaf gibi); diğer örneklerin çıkmaması bunların tesadüfen çıktığını göstermektedir. Çünkü rasgele seçilen her 19 sayıdan birisi mutlaka 19k çıkacaktır. Burada 19k olmayan en az 18 parametre bulunabildiği için bu 19k değerlerinin istatistik bir önemi yoktur. Tamamen aldatmacadır. Hele ki bu sayılardan Yüksel gibi Kıyamet Günü’nün tarihinin hesaplanması gibi(11) büyük iddialar çıkarmak ondan daha büyük bir aldatmacadır. İlmi bir esası yoktur.

Harf sayımlarından sonra kelime sayımlarındaki 19 sistemi iddialarına geçelim. Misalen Khalifa’nin fiziksel gerçeklik maddelerinde(4. dipnot, s. 11) ilk inen vahiy olan Alak suresi 1-5. ayetlerde 19 kelime olduğu ifade edilmektedir. Sarf bilimine göre Arapça’da kelime; fiil, isim ve harf olarak üç kısma ayrılır(12). Khalifa’nın kelimeden anladığı veya esas aldığı kriter belirsizdir. Zira Arapça “Vav(ve)” gibi bağlaç olup kelime kabul edilen harfi sayıma dahil etmemiştir. Aynı şekilde “Mim-Elif(Maa)” şeklindeki ifade de teknik ve bilimsel olarak kelime sayılmasına rağmen Khalifa bunu da kelime sayımından hariç tutmuştur. Böylelikle 19 kelime değil, 21 kelime olur. Ayrıca Besmele de sayılırsa 4 kelime daha olmuş olur. İstenildiğinde kriter/kural tanımadan kelime tanımları yapılabildiği sürece bir metinden farklı sayılar çıkarılabilir, manipülasyona açık hale gelir. İkinci olarak Alak suresinin bu ayetlerindeki harf sayısının da 76(19×4) olduğu iddia edilmektedir. Halbuki “El-İnsan” ifadesindeki bir “Elif” harfi sayılmamıştır. Bu harf bugünkü nüshalarda açık şekilde mevcuttur. Bu harfler de eklenirse 78 adet harf olacak, besmele de dahil edilirse yine sayım 19k olmayacaktır. Khalifa ve Yüksel istedikleri sayıyı çıkarabilmek için birçok imkana sahiptir. İstediğinde Besmele’yi sayabilir/saymayabilir, istediğinde İllet harflerini(Elif-Vav-Ya) koyup çıkarabilir ve bu şekilde 19k elde edene kadar sayımlar üzerine oynama şansına sahip olmaktadır. Ola ki 74 harf çıkmış olsaydı, “Elif” harfleri eklenecek ve yine 76 tutacaktı. Bir diğer sayma şekli de “şedde”li harfleri çift saymaktır.

Önemli bir nokta şudur ki, Alak suresindeki 19 sayımlarından hiç bahsedilmemiş olsaydı, kimse Khalifa veya Yüksel’e neden Alak suresinde böyle bir sistem yok diye sormayacaktı. Bu özellikle vurgulanmalıdır. Çünkü böyle bir şey öngörülmemiş, muhtemeldir ki birçok surede bu 19k oranları aranmış ve sadece bu kadar bulunabilmiştir. İstatistik olarak hem bu tür farklı sayımların 19k bulma ihtimalini arttırması, hem de Alak suresinin dışındaki surelerin hepsine veya başka bir kısmına uygulanamaması bunların Keyfilik durumuna işaret etmektedir.

Kelime sayımlarında öyle ileri gidilmiştir ki, Kuran’da günümüzden 1400 sene öncede, Rashad Khalife’ye işaret edildiğine dair mucizevi(!) deliller keşfedilmiştir. Kuran’da “RŞD” kelimesinin köklerinin sayısı fiil, isim bakmaksızın 19’dur. Yüksel ve Khalifa bu mucizenin keşfedene işaret ettiğini iddia etmiştir(13). Önce şunu tespit edelim ki, gelecekte kimin ne yapacağı ve neyi keşfedeceğinin daha şartlar oluşmadan belli olduğu inancı ile üretilen bu iddiaların hem felsefi, hem de dini sakıncaları vardır. Sonra bu tür “a posteriori” bir iddia keyfilik içerir. Çünkü Khalifa kelimesi de Kuran’da aranabilirdi ve “HLF” kökü araştırılabilirdi. Oysa ki bu 19k değildir. Ancak bu 19 tezine bir antitez olamamaktadır, ancak 19k olduğunda bir “tez” olarak kullanılabilmektedir. Bu özgürlük, sonsuz imkan, kuralsızlık serbestisi sayesinde birçok birbirinden bağımsız(birbirinin argüman olarak gücünü arttırmayan) düzinelerce örnek bulunabilir. Hatta bulunmazsa da hiç öyle bir başarısızlıktan bahsedilmeyeceği için aslında “yanlışlanamazlık” özelliğine sahiptir. Dolayısıyla bilimsel bir özelliği yoktur.

Fiziksel gerçeklik olarak öne sürülen temel iddiaların bir diğeri de Besmele’nin sayımlarıdır. Besmele’yi oluşturan parçalar olan İsim(1×19), Allah(142×19), Rahman(3×19) ve Rahim(6×19) kelimelerinin her birisi Yüksel’e göre 19’un tam katı olarak Kuran’da geçmektedir. Daniel Lomax’ın Yüksel ile tartışmasında işaret ettiği gibi bu sayımların çıkış noktası Besmele’dir ve İsm kelimesi yerine Bsm kelimesi Besmele’de geçer(14) ve bunun sayılması gerekirdi. Ancak Edip Yüksel Kuran’da Bsm kelimelerini sayım dışında tutup onun yerine İsm kelimelerini saymaktadır. Yani İsm kelimesinin sayısı 19 değildir. Be harfini alan İsm kelimeleri istisna kabul edilmiştir. Üstelik Bsm kelimeleri sayılmadığı gibi, Bİsm şeklinde “Elif” ile yazılanı sayıma dahil etmiştir.

Orhan Kuntman’ın belirttiği gibi İsm kelimesinin Allah’ın ismi(bismillah) olup olmasına bakılmaksızın sayılmıştır(5. dipnot, s. 46). Yani anlam sayımlarda esas alınmamıştır. Halbuki bir başka sayım olan Arş kelimesinin 19 adet sayıldığı iddiasında 22 adet Arş kelimesinden 2 tanesi Allah’ın arşı olarak geçmediği için istisna edilmiştir. Yani İsm kelimesi sayılırken anlama bakılmamış, doğrudan sayılmış; Arş kelimesi sayılırken anlam dikkate alınmış ve 2 kelime istisna edilmiştir. Bu da sayımdaki Keyfiliği, standart kuralın olmayışını göstermektedir. Bununla da kalınmamıştır: İsm kelimesi sayılırken ön-ek alanlar istisna ediliyorken Allah kelimesi sayılırken(lillah, billah gibi) ön-ek alanlar da sayılmıştır. Sadece bu kadar da değil, bu sayımlar da tutmayınca Tevbe suresi 128-129’da “Allah, Rahim, Arş” kelimeleri(manipülasyonlara rağmen) sayımda fazla çıktığı için bu ayetler Kuran’dan atılmak istenmiştir. Yani Edip Yüksel’in saydığımız tüm manipülasyonlarının üzerine Tevbe suresinin iki ayetini Kuran’dan atması hesabını doğrultma çabası olarak görülebilir. Tüm bunlara son ekleyeceğimiz şey de sayımların hiçbirisinde Besmele’nin sayılmamasıdır. Bu şekilde Rahman kelimesi de tutmayacak, Tevbe suresi de dahil edildiğinde Rahim de 19 katı çıkmayacaktır. Ayrıca Ruhema olarak geçen(48. sure 29. ayet) Rahim’in çoğulu sayılmamakta ve toplamda 116(+112 besmele) olan Rahim türevleri 114’e(6×19) çevrilmektedir. Çoğulu saymamak bir yana, Tevbe 128-129’u da Kuran’dan çıkartarak parametreleri yükseltmektedir. Bu sebeple 19k oranlara doğrudan götüren bir deney öncesi(a priori) kural yoktur, tamamen istenilen sonucu çıkarmak için yollar aranmaktadır. Nitekim Allah lafzı da besmele ile farklılaşmakta, çıkarılan ayetle değişmektedir. Allah lafzındaki manipülasyonun en önemli detayı da “Allahumme” ifadelerinin sayımdan hariç tutulmasıdır. Özetle manipülasyonlar:

a. İsm: Bismillah’taki orijinal Bsm yerine İsm’in sayılması, Bİsm sayılırlen Bsm’in sayılmaması, Besmeleler hariç.
b. Rahim: Ruhema çoğulunun ve 9:128-9 hariç tutulması, Besmeleler hariç.
c. Allah: Allahumme’ler hariç, Besmeleler hariç, 9:128-9 hariç.
d. Arş: Anlamı dikkate alarak 2 kelime hariç, 9:128-9 hariç.

Görüldüğü gibi bir kelimede ekler önemsenirken, diğerinde önemsenmemekte; birinde anlam dikkate alınırken başkasında keyfi olarak seçilen türevler(Allahumme) gerekçesiz sayılmamaktadır. Bu şekilde her türlü kuralı tek seferliğine koyabilme yetkisiyle sayım yapmak arzu edilen sayının tutturulabilmesini sağlayacaktır.

Edip Yüksel Kuran’da geçen Allah’ın isimlerinin geçiş sayısı ile ebced değerini listelemiş(s. 84-90) ve bunların içinde 19’un tam katı olan sayıları derlemiştir. Toplam 115 adet isim arasında ebced değeri 19k olan Zülfadlil Azim, Cami, Mecid ve Vahid olarak tespit edilmiştir. Bu kadar ismin sayıları arasında 19k sayıların çıkması normaldir, istatistik açısından tesadüfen beklenene(115/19 = 6) yakındır. Geçiş sayısı olarak Rahim, Rahman, Allah ve Şehid kelimeleri ile aralarında bir ilişki kurulmuş. Ancak daha evvel de belirtildiği gibi ne Allah kelimesi 2698(142×19)’dir, ne de Rahim kelimesinin sayımı doğrudur. Bu yüzden bu denkleştirmenin hiçbir ilmi değeri yoktur.

Son olarak 19 üzerine yapılan spekülasyonların sınırlarının nereye varabildiğine ibretlik bir örnek vererek noktalayalım. Bazı 19 savunucuları Huruf-u mukatta’a’nın tüm çeşitlerini sıraya dizmiş ve bunların her birine bir sıra numarası vermişler(15). Sonra bu huruf-u mukatta’a’ların kaç çeşit harften oluşuyorlarsa o sayıyla sıra numaralarını çarpmışlar. Elde ettikleri sayıyı da alt alta yazıp toplamışlar ve sonuç inanılmazmış! 247 yani 19×13 çıkmış. Bu kadar varsayım içeren bir işlemin sunduğu imkanlarla istenilen her sayının çıkarılabileceğini açıklamaya gerek olmasa da birkaç noktayı belirtelim. Her şeyden evvel tekrarlayan Hurufları işleme almamışlar ve mesela Elif-Lam-Mim sadece bir kere alınıp toplanmış. Diğer tekrarlar alınırsa tüm sıra numaraları değişecektir. Bunun dışında bu sıra numaraları ile çarpmak da nerden çıkmaktadır? Keyfi şekilde bir işleme tabi tutma normal karşılanıyorsa bu toplama veya çıkarma da olabilirdi. Böylelikle tüm muhtemel işlemleri hesaba aldığımızda 19’dan çok daha fazla sayma şekli üretilebilmektedir. Bu 19 farklı yol varken 19k bir sayıya ulaşmak zor olmayacaktır. Sonuç olarak Kuran’da 19 mucizesinin olduğu iddialarıyla böylesine ilmi temellerden uzak, keyfi yöntemlerle insanları yanıltmak büyük bir yanlıştır. Birçok insan için kontrol edilmesi zor, zahmetli olan bu iddialar ile sözde İslam adına ortaya çıkıp Kuran’da sahte mucizeler keşfedenlerin ve bunları test etmeden ezbere, çalakalem, sırf Kuran’ın mucizevi olmasını gönülden istediği için buna inananların daha dikkatli ve özenli olması gerekir.

Dipnotlar:

1. Rashad Khalifa, Quran: The Final Testament, Authorized English Version, Smashwords Edition, 2010, Appendix 33.

2. Hulki Cevizoğlu, Edip Yüksel “Çöpe At”, Ad Yayıncılık, 1997, syf. 73-78.

3. Rashad Khalifa, Kuran-Hadis ve İslam, Ozan Yayıncılık, Düzenleme: Edip Yüksel, 2013, syf. 89-93.

4. Rashad Khalifa, Quran: Visual Presentation of the Miracle, Islamic Productions, 1982.

5. Bu iddialardan bazı kelime sayımlarının hatalı ve/veya keyfi olduklarını göstermesi bakımından ilk örneklerden birisi olarak bkz. Mahmut Toptaş, Hikmet Zeyveli, Dr. Orhan Kuntman, Sadrettin Yüksel, Kuran-ı Kerim ve 19 Efsanesi, İnkılap Yayınları, 1988, syf. 43-56.

6. Bu kitapta toplam iddialardan çürütülenler ve artık Yüksel açısından savunulamayacak kısımları çıkarılmıştır ve sürekli güncellenmektedir, bkz. Edip Yüksel, Üzerinde 19 Var, Ozan Yayıncılık.

7. Bu sureler: Bakara, Ali imran, Ankebut, Rum, Lokman, Secde, Rad, Araf, Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Hicr, Mümin, Fussilet, Zuhruf, Duhan, Casiye, Ahkaf, Şura, Kaf, Meryem, Kalem, Sad, Taha, Neml, Şuara, Kasas, Yasin. Toplam’da 29 sure, 14 farklı harf kullanılmıştır. Bu harfler: Elif(1), Lam(2), Mim(3), Ra(4), Sad(5), Sin(6), Ta(7), Nun(8), Kaf(9), Kef(10), Ayn(11), He(12), Ya(13), Ha(14). Huruf kombinasyonları: (1) Elif-Lam-Mim, (2) Elif-Lam-Ra, (3) Elif-Lam-Mim-Ra, (4) Elif-Lam-Mim-Sad, (5) Ha-Mim, (6) Ta-Sin, (7) Ta-Sin-Mim, (8) Ya-Sin, (9) Kef-He-Ya-Ayn-Sad, (10) Kaf, (11) Nun, (12) Sad, (13) Ta-He, (14) Ha-Mim-Ayn-Sin-Kaf.

8. M. Zeki Duman – Mustafa Altundağ, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Cilt 18, “huruf-u mukatta’a” maddesi, syf. 401-408.

9. İbrahim Hasgür, Matematiksel İstatistik, Seçkin Yayıncılık, 2000, syf. 22.

10. Kalem suresinin en eski nüshalarından: Wetzstein II 1913: W. Ahlwardt, Die Handschriften – Verzeichnisse Der Königlichen Bibliothek Zu Berlin, 1887. Diğer online nüshalara erişmek için bkz: http://corpuscoranicum.de/handschriften/

11. Edip Yüksel, Türkçe Kuran Çevirilerindeki Hatalar, Ozan Yayıncılık, 2007, syf. 138-140.

12. Mehmet Maksudoğlu, Arapça Dilbilgisi, Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1969, syf. 11-12.

13. Edip Yuksel, Layth Saleh el-Shaiban, Martha Schulte-Nafeh, Quran: A Reformist Translation, Brainbow Press, Hundred Fourteen Books, U.S.A., 2010, syf. 421.

14. Edip Yuksel, Running Like Zebras: An Internet Debate, Monotheist Productions, Claim 3.

15. Caner Taslaman, The Quran: Unchallengeable Miracle, Çitlenbik Publication, 2006, syf. 379-380.

Reklamlar

Kuran 6. yüzyıldaki Arap lügati ile insanlara hitap ettiği için kullandığı kavramlar da Arap kültürü ve diline aittir. Zira başka bir şekilde Allah’ın insanlarla iletişim kurması mümkün olamazdı. O zamanın Arap dili, paradigması, kavramları ne ise Kuran’ın da dili odur(Yusuf, 2; Taha, 113, Fuissilet, 44). Bu sebeple Kuran’ın anlaşılması için -misalen- Arap dili, kültürü, edebiyatı, tarihi gibi birçok çeşitteki bilgi belli miktar bilinmelidir. Sadece Kuran okuyarak da bu alanlar hakkında geriye dönük -retrospektif- bakışla bilgi sahibi olmak da mümkündür. Çünkü Kuran aynı zamanda en iyi aktarılmış tarih kaynaklarından birisidir.

Sadece Kuran sloganıyla bütün hadislerin çöpe atılması gerektiğini ve Kuran’ın çok açık olduğunu savunan görüşler teknik anlamda bir hata yapmaktadır(1). Çünkü hadisler gibi tarih kitapları, Arap grameri, edebiyatı kitapları da rivayettir. Bunlar tahlile fırsat verilmeksizin sadece rivayet olduğu gerekçesiyle çöpe atılmalı denemez. Bunun ilmi bir esası da yoktur. Sadece Kuran gibi bir slogan, Kuran’ı öncesiz sonrasız olarak soyutlaştıran ve havada bırakan bir anlayıştır. Çünkü aynı anda her insana açık olan bir kitap olamaz. Her kitap için ve her insanın o kitabı anlaması için belli bir bilgi seviyesi gerekir. Kitabın dili, kavramları, bağlamı, diyaloglardaki söz sanatları, mecazlar, deyimler gibi birçok nüktenin bilinmesi metin ile okuyucu arasındaki köprüyü kurar. Bu sadece Kuran’a ait bir özellik değildir. İlahi bir kitaptır diye hiçbir kitabın açıklamasına muhtaç olmamak şeklindeki ifadeler bir övgü sanılmamalıdır. Kuran, sınırları belli olan, her şeyi açıklama endişesi olmayan, sadece bir öğüt olan(Abese, 11) bir kitaptır. Çünkü her şeyi açıklayamaz, böyle bir şey imkansızdır(Lokman, 27). Her şeyi sadece Kuran ile anlamak gerektiği, bu özelliğin ilahi kitabın özelliği olması gerektiği algısı yine bir ilmiyete dayanmaz.

Misalen, Kuran’da “domuz yemeyin” denmişse burada “hangi domuz, hepsi dahil mi, domuz nedir, domuzun ne olduğunu anlatan kitaplara nasıl güveneceğiz, domuz acaba kedinin adıydı da sonradan değiştirildi mi?” gibi soru zincirleri asılsız olur. Çünkü Kuran, domuzdan bahsetmişse, o zamanın insanı Domuz kavramına sahip demektir. O zaman domuzdan her ne anlaşılmışsa, günümüzde Domuz’a kedi deseydik bile Domuz’un anlamı Kuran’ın indiği zamandaki anlamı olacaktır. Kuran’ın kavramlar dünyası indiği zamanki Arapların kavramlar dünyasıyla bilinir. Ayrıca Domuz’un ne olduğunu da açıklarsa, “domuz bir hayvandır” dedikten sonra hayvanın ne olduğunu da açıklamaya çalışırsa bu anlayışa göre asla tükenmeyecek bir izah gereksinimi içerisine girer. Demek oluyor ki, kültürü ve tarihi dikkate almadan Kuran’ı okuyup her durumu rasgele izaha kalkmak metot açısından hatalıdır.

Kuran’da namazın nasıl kılınacağının detayları vardır. Ancak olmak mecburiyetinde değildir. Çünkü Namaz kavramı zaten Mekkeli müşriklerde de, ondan evvelki toplumlarda da mevcuttur(Bakara, 183; Tevbe, 54; Maun, 4). Namaz dendiğinde bunun rükun ve şartları bir kavram olarak kültürel bilincin içinde mevcuttur. Bunun ayrıca açıklanmasına ihtiyaç yoktur. Buna rağmen Kuran’da namazın nasıl kılınacağı detaylı şekilde anlatılmıştır. Geleneksel Ehl-i Sünnet anlayışında namazın şartları; 1. hadesten taharet(abdestsizlik), 2. necasetten taharet(kirlilik), 3. setr-i avret(avret yerleri örtme), 4. istikbal-i kıble(Kabe’ye dönme), 5. vakit, 6. niyet olarak ifade edilir(2). Bu kurallar Kuran’da parçalı olarak geçer.

Kuran’da abdest, namazın şartıdır(Nisa, 43; Maide, 6). Abdest yüzün, ellerin dirseklere kadar yıkanması ve başın meshedilmesi(ıslatılması) ve ayakların topuklar dahil meshedilmesi olarak ifade edilir. Bunun dışındaki abdestin ilmihallerde geçen bütün detayları farz olmanın dışındadır. Müslüman sadece farz olan hükümlerden sorumludur, diğer detaylar istenirse uygulanır. Ağzı yıkama, burna su çekme kişinin tercihiyle alakalıdır, farz değildir. Ehl-i sünnet geleneğinde ayakların yıkanması farz kabul edilmesine rağmen, Kuran’da(Maide, 6) ayakların yıkanması gerektiği değil, meshedilmesi gerektiği yazılıdır. Ancak birçok mealde “vemsehu bi ruusekum ve ercul[e/i]kum”(başınızı ve ayaklarınızı meshedin) ifadesi “başı meshedip ayakları yıkayın” biçiminde tercüme edilir. “Erculikum” olması gereken kelime “erculekum” olduğu için böyle bir yorum yapılmıştır, ancak ayetin sonundaki “Allah zorluk çıkarmak istemez” ifadesine bakılırsa ve önceki kitaplarda da abdestin olduğu hatırlanırsa(3) “ayakların yıkanması” emrinin “meshedilmesi”ne çevrildiği görülecektir. Daha önceki şeriatlarda ayaklar yıkanmaktaydı, İslam ile bu kaldırılmıştır. Yahudilerin helal olan birçok şeyden ceza olarak men edilmesi ve İslam ile bu yasakların kalkması örnekleri çoktur(4).

Namaz esnasında kıble yönüne dönme şartı da Kuran’da belirtilir(Bakara, 143-144). Ancak korku veya zorunluluk halinde oturarak, yaya olarak ve kıblesiz namaz kılabilme izni de verilmiştir(Bakara, 239).

Namazın rükunları olarak 1. tekbir, 2. kıyam, 3. kıraat, 4. rüku, 5. secde, 6. oturuş merhaleleri İlmihallerde belirtilir. Yine bunlar ayetlerde karışık olarak geçmektedir. Secde ve rüku etmekle ilgili birçok ayet(Bakara, 43-125; Ali imran, 43; Maide, 55; Hacc, 77) olmakla birlikte Hamd, Tesbih ve Tekbir gibi Kıraat’e dahil edilebilecek birçok ifade geçer. Nitekim “Hamd ve tesbih et, secde edenlerden ol” gibi(Hicr, 98) namazı özetleyen ayetler de vardır. Günümüzdeki namazda Fatiha suresi okunmaktadır ve bu Hamd kapsamında değerlendirilebilir, ayrıca farz değildir; Fatiha yerine başka bir Hamd duası/sure okunabilir. Ancak uygulama olarak Kuran’a uygundur. Ek olarak Subhaneke duası günümüzde okunur ve bu da Tesbih kapsamındadır(Ali imran, 41; Rum, 17). Tekbir getirme olarak bilinen “Allahu ekber, Allahu kebir veya Allahu azim” demek Kuran’da bahsedilen Tekbir ifadesine uygundur. Bunların hangi sırayla yapılması gerektiği ifade edilmese de, İlmihallerde sırasının bir önemi olmadığı ifade edilir. Uygulama olarak süregelen mevcut bir sıralama zaten olduğuna göre, Kuran’daki bu ayetlerle desteklendiğinde günümüzdeki Namaz anlayışının Kuranî olduğu anlaşılmaktadır. Bakıldığında önce Kıraat(Tekbir, Hamd, Tesbih) mi, Secde mi yoksa Rüku’nun mu yapılması gerektiği mantıki açıdan anlaşılabilir. Çünkü Namaza fiili olarak Secde ile başlanamaz, Rüku ile de başlanamaz. Kıyam ile başlanmak zorundadır, bunun Kuran’da ayrıca belirtilmesine gerek yoktur. Çünkü başka bir alternatifi yoktur. Bunu teyit eder biçimde Hacc suresi 26. ayette “Kıyam edenler, Rüku edenler, Secde edenler için” cümlesi Namaz sırasıyla verilmiştir. Demek oluyor ki, önce Kıyam(ayakta duruş), sonra Rüku(eğilme), en son Secde(yere kapanma) fiili tatbik edilmelidir ve nitekim geleneksel uygulama, tarihi kaynaklar ve hadisler de bu yöndedir. Rüku ve Secdede iken bir şey okunması(subhane rabbikel ala, semiallahu li men hamideh gibi) farz değildir. Bunlar sünnettir ve sadece kişisel tercih ile okunabilir. Aynı şekilde Tahiyyat, Selam verme, Salli-Barik dualarının hiçbirisi farz değildir(Diyanet İlmihali-1, syf. 252-255). Sünnetlerin Kuran’da geçmesi gerekmez, çünkü emir değil, peygamberin bile bazen yaptığı ilave ibadetlerdir.

Netice itibariyle Kuran’da Tekbir, Hamd(Fatiha okuma), Tesbih(Subhaneke okuma), Kıbleye dönme, Kıyam, Rüku, Secde rükunları hakkında bir şema vardır. Bunların detayları farz değildir, değişebilir, değiştirilebilir; farz değildir ve kişiye kalmıştır. Öte yandan geleneksel olarak uygulanan Namaz, Kuran’ın tüm tariflerine muvafık düşmektedir. Fatiha’dan sonra okunan Zammı sureler de “Zikir” kapsamına girer(Müzemmil, 20). Kuran ayetleri de zikir olarak tanımlanır; namazı tamamlayınca zikredin(Nisa, 103) ifadesi de Namaz sonrası ayet okunabileceğini gösterir ki, geleneksel uygulamayı destekleyen bir ifadedir.

Namazın rekatları da dikkatli okunduğunda Kuran’da anlaşılabilir. Nisa suresi 101. ayette namazın tehlike anında kısaltılmasından bahsedilmektedir. Ayetin devamında(102.) Peygamber cemaatle namaz kıldırmaktadır. Önce bir grup namaz kılar, secdeye vardıklarında nöbetçi olan diğer grup ile yer değiştirir. Görüleceği üzere demek ki, namazı parçalara ayırmaya çalışıldığında Secde bir eklem noktası olmaktadır. Bu da(sadece bu ayete) analitik olarak bakıldığında Namaz’ın Secdelerle biten parçaları olduğunu gösterir. Buna Rekat diyebiliriz(ki zaten gelenekte öyle biliriz). Secdeden sonra nöbet grubu geldiğine göre kendileri 1 rekat, peygamber 2 rekat kılmış olacaktır. Bu 2 rekat kılma durumu savaş sırasında olduğu için ve kısaltılmış versiyonu olduğundan normal namaz 4 rekattır sonucuna ulaşırız. Yani normalde 4 rekat namaz, peygambere 2’ye düşürülmüş, cemaat de nöbetleşe 1’er rekat kılmıştır.

Namaz Nisa suresi 103. ayette de belirtildiği gibi belirli vakitlerde(kitaben mevkuta) farz kılınmıştır. Yani namazın vakitleri vardır. Namaz, Gece ve Gündüz namazları olarak ikiye ayrılmıştır(Hud, 114). Gecenin zülfelerinde ve Gündüzün iki tarafında namaz kılma emri belirtilmiştir. Gündüz, güneşin doğması ile başlar, batması ile sona erer. Ancak gündüzün temel şartı güneş değildir, Kuran’da Duha olarak geçen Güneş ışınlarıdır(Şems, 1-4). Yani kutuplarda da olsa, 6 ay güneş doğmasa bile yine de Duha’dan dolayı gündüz ve gece mevcuttur(5). Diğer ayetlere bakıldığında gündüz vakitleri ve gece vakitlerinin detayları anlatılmaktadır. İlk olarak gündüzün sadece iki tarafında(2 vakit) namazın olduğu belirtilmektedir. Güneşin sağa kaydığı Öğle vaktinden, Gecenin kararmasına kadar namaz kıl(İsra, 78) ifadesinden hareketle Gündüz namazları için diyebiliriz ki, Öğle’den güneşin batışına kadar 2 vakitlik bir namaz tarif edilmiştir. Bunlar da Öğle ve İkindi namazlarıdır. Daha sonra Gece’nin zülfeleri denilen tabire dikkat edersek diğer vakitler de ortaya çıkacaktır. Zülüf kelimesi başın yanlarından sarkan saç tutamlarını ifade eder, Gecenin zülfeleri ise Gündüz’e bakan Gece kısımlarını anlatır. Yani güneş battıktan sonraki gece kısmı ile, güneş doğmadan önceki gece kısmıdır. İsra suresi 78. ayetin sonunda “Kuran’el Fecr”(ışıkların toplanması) sabah namazının ifadesidir. Zülfeler ifadesi Arapça’da en az 3 vakti tarif eder. Çünkü Arap dilinde çoğul ifadesi en az 3’tür ve bir Gece namazı Sabah namazı olduğuna göre kalan iki namaz da güneş battıktan sonraki Akşam ve Yatsı namazlarıdır. Yani toplamda 5 vakitlik bir namaz vardır. Özetle:

1. Gündüzün İki Tarafı(2 vakit): Güneşin Kayması(Öğle) ve diğeri(İkindi).
2. Gecenin Zülfeleri(en az 3): Kuran’el Fecr(Sabah) ve diğer iki vakit(Akşam ve Yatsı).

Gecenin kararışı son vakittir(İsra, 78). Yani güneş battıktan zifiri karanlığa kadar olan zaman içinde ilk Gece Zülfesi biter. Burada iki vakit namaz(Akşam ve Yatsı) vardır. Yatsının bitişi de zifiri karanlıkladır.

Son olarak namazın hangi vakitlerde kaç rekat kılınacağı Kuran’da araştırılabilir. Daha önce belirtildiği gibi normal rekat sayısı 4’tür ve bu namazın prototipi olarak Nisa suresinde verilmiştir. Gündüz ayetlere göre Gece’den öncedir(Yasin, 40). Çünkü Gece Gündüz’ü geçemez ifadesi vardır. O halde gündüzün ilk namazı olan Öğle namazı ilk namazdır. Yani 1. Öğle, 2. İkindi, 3. Akşam, 4. Yatsı ve 5. Sabah olmak üzere 5 namaz vardır. Orta namazına dikkat edin(Bakara, 238) ayetine baktığımızda bunun Akşam namazı olduğunu görürüz. Yani tam ortada bulunmaktadır ve 3. namazdır.

Namazı 3 vakit sanan Edip Yüksel, orta namazı da Sabah-Öğle-Akşam diye yorumladığı için Öğle namazı kabul etmiştir(s. 103). Halbuki namaz 5 vakit olduğu için bu Akşam namazıdır. Sıra itibariyle orta olduğu gibi, Rekat sayısı itibariyle de ortada bulunmuş olmalıdır ki, bugünkü geleneksel namaz rekat sayılarına göre Akşam namazı 3 rekattır. Bunun nedenini bu şekilde Kuranî araştırma ile bulmuş oluyoruz. Akşam namazının orta olması, başka bir namazın da Azami ve Asgari olmasını gerektirir. Orta olacak 3 sayısından başka bir sayı mümkün olamazdı. Mantıken 3’ten başka bir sayı uygun değildir. Dolayısıyla Asgari 2 rekat, Azami de 4 rekat olacaktır. 5 vakit namazın şimdiye dek geleneksel uygulamaları da buna tarihi bir delil teşkil eder. Çünkü İslam bozulacak olsaydı, bozulan son şey Namaz olurdu. Her gün tekrarlanan ve her hafta cemaat ile uygulanan bir ibadetin Kuranî temelleri ile hadis ve uygulama şekli birbirine uygun düşmektedir.

Dipnotlar:

1. Edip Yüksel, Türkçe Kuran Çevirilerindeki Hatalar, Ozan Yayıncılık, syf. 73.

2. Diyanet İşleri Başkanlığı, İlmihal, Cilt 1, İman ve İbadetler, syf. 227.

3. Torah, Tevrat: Levililer, Bap 15; Mısır’dan Çıkış, Bap 30: 18-21.

4. Örnek olarak Enam, 146: Yahudilerin sapkınlıkları yüzünden onlara ceza olarak haram yapılan yiyecekler.

5. Kutuplarda Namaz ve Oruç vakitleri uzun seneler Güneş’in gündüzün şartı olması varsayımına dayanılarak tartışma konusu olmuştu. Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır ve ekibi kutuplara giderek bu konuyu Kuran’a ve bilimsel verilere dayanarak ele aldı. Çalışmasının bir özeti için bkz. http://www.suleymaniyevakfi.org/ramazan/ekvatordan-kutuplara-namaz-ve-oruc-vakitleri.html